Trang chủ » Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2015

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2015

(Ngày đăng: 15-08-2014 14:35:04)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2015 theo Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 52/KH-UBND của UBND tỉnh.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh. Quản lý chặt công tác đào tạo sau đại học, đảm bảo học các chuyên ngành mà tỉnh đang thiếu, đang cần; không xét giải quyết chế độ chính sách cho những trường hợp học đại học, sau đại học vì chạy theo bằng cấp có chuyên ngành không phù hợp với vị trí việc làm, công tác và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng Bộ tiêu chí về phát triển nhân lực của tỉnh để làm cơ sở hàng năm đánh giá chất lượng phát triển nhân lực của tỉnh; xây dựng các chính sách như: chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực tỉnh đang cần; chính sách khen thưởng và tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong học tập và đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; chính sách thu hút đào tạo, sử dụng tài năng văn học nghệ thuật, thể thao; chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng làm việc tại miền núi; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo tinh thần Kết luận số 86/2014 của Bộ Chính trị.

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị được phân công nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, thực hiện một số chính sách, chương trình, kế hoạch chi tiết trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực theo Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND tỉnh; đảm bảo kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn nhân lực để thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.