Trang chủ » Hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm gạch terrazzo

Hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm gạch terrazzo

(Ngày đăng: 14-11-2016 16:28:24)
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch terrazzo ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, bao gồm danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch Terrazzo ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý đảm bảo chất lượng.

Các sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng là gạch gốm ốp lát ép bán khô, gồm: gạch terrazzo ceramic ốp lát (có men), gạch gốm granít hay granít nhân tạo (có men hoặc không có men), gạch gốm mozaic ép bán khô và gạch cotto ép bán khô; gạch gốm ốp lát đùn dẻo, gồm gạch cotto (1 lớp hoặc 2 lớp, không có men hoặc có men) và gạch gốm mozaic đùn dẻo; đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ; gạch terrazzo; đá ốp lát tự nhiên, gồm đá granít ốp lát, đá hoa hay marble ốp lát, đá vôi hay calcit ốp lát.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát nêu trên phải công bố chất lượng phù hợp với quy định tại Thông tư này (công bố hợp quy) và phải có hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực. Khi nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm gạch terrazzo, hàng hóa gạch ốp lát này, người nhập khẩu phải công bố hợp quy. Trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm và tài liệu về sản phẩm phải gắn dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm. Người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu các tài liệu sau: bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực; bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát tại cửa khẩu phù hợp với quy định tại Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.