Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Trở thành thành viên sáng lập công ty cổ phần là điều mà hầu như ai cũng muốn khi thành lập loại hình doanh nghiệp này. Nhưng để có thể đảm nhận tốt vai trò này thì bạn cần phải chú ý đến những quy định mà pháp luật ban hành để có thể thực hiện cho tốt.

Bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập cũng cần phải chú ý rất nhiều đến các thủ tục và quy định mà pháp luật ban hành. Vì thế  mà nhiều doanh nghiệp đã chọn sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có  được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Quy định khi làm thành viên sáng lập công ty cổ phần rất nhiều nên bạn cần phải nắm được ít nhất là những quy định cơ bản nhất để có thể biết được mình cần chuẩn bị những gì nếu muốn hoạt động kinh doanh trong loại hình doanh nghiệp này được hiệu quả và hợp pháp.

Quy định đối với thành viên sáng lập công ty cổ phần

- Thành viên tham gia sáng lập công ty cổ phần phải có tối thiểu là 3 thành viên, có thể là cá nhân hay tổ  chức.

- Thành viên của công ty cổ phần không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm kinh doanh.

- Các thành viên này khi sáng lập công ty cổ phần phải mua ít nhất là 20%  tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán

- Với các cổ phần mà thành viên công ty cổ phần đăng ký mua thì phải thanh toán đủ số cổ phần đó trong thời hạn chín mươi ngày, thời gian sẽ được tính từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Nếu thành viên sáng lập của công ty cổ phần không góp đủ hay không góp đúng thời gian thì hoặc là sẽ không còn là thành viên sáng lập hay còn gọi là cổ đông của công ty nữa. Nếu thanh toán được một phần cổ phần thì chỉ có quyền hạn và trách nhiệm trong số cổ phần mà mình đã đăng ký. Ngoài ra, cổ đông sáng lập công ty cũng không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần mình đăng ký cho  người khác.

- Nếu cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác thì phải đảm bảo là công ty hoạt động ít nhất là 3 năm, tính từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu việc chuyển nhượng không thực hiện cho cổ đông sáng lập thì phải có ý kiến đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với các công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hay từ việc chia, tách công ty thì không nhất thiết phải có thành viên hay cổ đông sáng lập.

Điều kiện trở thành thành viên sáng lập công ty cổ phần

- Thành viên hay cổ đông sáng lập công ty cổ phần không thuộc trường hợp bị cấm kinh doanh, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Sở hữu cổ phần phổ  thông và ký thên vào danh sách các cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

- Sở hữu ít nhất là 1 cổ phần trong công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để trở thành một thành viên sáng lập công ty cổ phần thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện trên và thực  hiện đúng các điều được quy định để việc có thể đảm nhận tốt vai trò và nghĩa vụ của mình trong hoạt động kinh doanh của công ty.